Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Bedrijven(terreinen)


Op bedrijventerreinen en bij individuele bedrijven/kantoren is meestal een combinatie zichtbaar van: 

  • reclameverlichting
  • licht dat van binnen het gebouw naar buiten straalt
  • terreinverlichting van het bedrijf zelf
  • openbare verlichting

Ook al is de verlichting in Olst-Wijhe over het algemeen bescheiden, toch zijn bedrijven(terreinen) ′s nachts van grote afstand zichtbaar. 

bedrijven wijhe  vanaf het anem

Foto: Dit bedrijventerrein vormt de dorpsrandzone van Wijhe aan de noordzijde.

Beleid gemeente voor openbare verlichting

Voor bedrijventerreinen kiest de gemeente straatverlichting die past bij het gebruik van het gebied. De verlichting staat de hele nacht aan. Op dit moment hebben veel bedrijventerreinen nog oranje of geel licht. Bij vervanging van de armaturen wordt er voor energiezuinig wit LED-licht gekozen om het zicht en de kleurherkenning te optimaliseren.

De gemeente streeft naar een verlichtingssterkte van 70% van de landelijke adviesrichtlijn ROVL-2011. Verlichting op bedrijventerreinen wordt in principe niet gedimd. Pas als er een grootschalige renovatie van het hele terrein plaatsvindt, wordt er bekeken of de masten dichter bij elkaar moeten worden geplaatst voor meer gelijkmatige verlichting. 

de enk Wijhe bedrijventerrein wesepe

Foto 1: Bedrijventerrein de Enk in Wijhe wordt door de gemeente met zachtgele en oranje verlichting verlicht met een lage gelijkmatigheid. 

Foto 2: De LED lampen schijnen wit licht goed naar beneden op het wegdek van het bedrijventerrein in Wesepe. De zichtbaarheid wordt verder vergroot doordat een licht wegdek is toegepast. 

Beleid gemeente voor andere lichtbronnen

1. Oproep aan bedrijven

De gemeente vraagt ondernemers om bij haar beleid van Bewust Verlichten aan te sluiten. Dat kan door ’s nachts de bedrijfsverlichting te dimmen of zelfs uit te schakelen. Dit geldt voor terrein- en reclameverlichting en voor de verlichting in het gebouw. Het resultaat: een lagere energierekening! Soms is een nieuwe lamp niet mogelijk of niet nodig. Door eenvoudigweg de verlichting goed te richten, treedt er minder lichtvervuiling op. Felle lampen kunnen weggebruikers hinderen. 

bedrijf 1 bedrijf 2 olst wijhe

Foto: Voorbeelden van eigen terreinverlichting van bedrijven

2. Gemeente & ondernemers

De gemeente werkt samen met koepelorganisaties van winkeliers en ondernemers op bedrijventerreinen. Het onderwerp verlichting, donkerte en energiebesparing wordt binnen deze samenwerkingsverbanden ter sprake gebracht. Bij bouwplannen van bedrijven zal de gemeente aandacht hebben voor de diverse soorten verlichting.

3. Bij herstructurering

Bij herstructurering van bedrijventerreinen of winkelstraten investeert de gemeente in de kwaliteit van de openbare ruimte inclusief de openbare verlichting. Bij het opstellen van een beeldkwaliteitplan wordt ook het beeld in de donkere uren meegenomen. Bij het opstellen van het verlichtingsplan wordt ook de situatie qua veiligheid onder de loep genomen. Uitgangspunt is dat verlichting niet standaard en vanzelfsprekend is, maar goed moet passen bij de omgeving en bij wat er werkelijk nodig is. Ondernemers worden daarom bij herstructurering uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan bewust verlichten en daarmee aan de ruimtelijke kwaliteit. 

4. Bij een zeer storende lichtbron

Bij een ernstig storende lichtbron gaat de gemeente hierover in gesprek met de ondernemer. Als het nodig is om handhavend op te treden, kan de gemeente de omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit benutten. Leidraad vormt de richtlijn van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) ter voorkoming van Lichthinder.

5. Reclameverlichting

Bij reclame gaat het onder andere om verlichte naamborden en gevels. Door de opkomst van LED en de ontwikkeling van displays zijn er landelijk veel bewegende of knipperende reclames in opkomst. Dit is niet gewenst in de gemeente Olst-Wijhe (Reclame). Als er een aanvraag wordt ingediend voor een vergunning voor verlichte reclame, dan wordt deze getoetst aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit

Veiligheid

Bedrijven met een risico op inbraak nemen vaak een mix aan maatregelen zoals:

  • camera′s die ook bij weinig licht goed beeld geven
  • hekwerk
  • alarminstallatie
  • beveiligingspersoneel
  • verlichting

Verlichting is hierbij ondersteunend maar biedt op zichzelf geen veiligheid zonder andere vormen van toezicht. Een bewuste afweging is noodzakelijk. Licht kan inbrekers ook juist helpen om gemakkelijker hun slag te slaan, te zien waar interessante spullen liggen en waar ze naar binnen kunnen. Als een lamp met aanwezigheidsdetectie aanspringt, valt dit vaak meer op dan een inbreker die rondloopt bij continu brandende lampen.

beveiligingscamera

Foto: cameratechniek ontwikkelt zich snel. Er zijn camera′s op de markt die bij weinig licht toch een goed beeld geven.

Keurmerk Veilig Ondernemen

De gemeente Olst-Wijhe stelt geen eisen aan bedrijventerreinen om aan het KVO te voldoen. Het terrein de Meente in Olst voldoet wel aan het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Bij het Keurmerk Veilig Ondernemen werken ondernemers en gemeenten samen aan een set structurele maatregelen waar verlichting onderdeel van uitmaakt. Er zijn geen normen of verplichtingen. In het Handboek KVO worden suggesties gedaan.

De gemeente spreekt met de ondernemers over de openbare verlichting én over de bedrijfsverlichting in relatie tot veiligheid. Doel is te komen tot een set aan maatregelen waar verlichting onderdeel van uitmaakt. Uitgangspunt is om bij een Keurmerk Veilig Ondernemen niet automatisch te kiezen voor meer licht, alsof dit een garantie voor veiligheid is. 

bedrijventerrein De Meente Olst

Foto: Ook bedrijventerrein de Meente in Olst wordt door de gemeente met zachtgele en oranje verlichting verlicht. De gelijkmatigheid is hoger dan op De Enk. Er is een Keurmerk Veilig Ondernemen. De lampen aan de linkerzijde functioneren als terreinverlichting van een bedrijf.

bedrijf wesepe bedrijf wesepe 2 De meente tankstation

Foto: Voorbeelden van bedrijfsverlichting. Bedrijven gebruiken verlichting voor bedrijfsvoering of voor veiligheid. Soms gebruiken ze licht voor promotie of decoratie. De gemeente verzoekt bedrijven hun verlichting te bekijken op kansen voor energiebesparing en het verminderen van lichthinder en lichtvervuiling.